جلسه دوازدهم دوره پیشرفته آموزش اکسپرت

کار با فایل در جلسه دوازدهم دوره پیشرفته

در جلسه دوازدهم دوره پیشرفته آموزش اکسپرت از سری آموزش اکسپرت کار با فایل رو یاد می گیریم. محبوب ترین فایل های مورد استفاده در mql که کاربرد دارد از جمله text، csv، html می باشد. text برای word و یا wordpad استفاده می شود.

فایل csv برای اکسل انجام می شود. برای اینکه برنامه هاشونو به اکسل متصل کنند یا از اکسل بخونند باید فایلای پسوند csv کار کنند. همچنین پسوند htm برای استفاده از مروگرها استفاده می شود.


//+------------------------------------------------------------------+
//| خط عمودی (Vertical Line)                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Vertical_Line(const long     chart_ID=0,// ای دی چارت
          const string     name="VLine",   // اسم خط
          const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
          datetime       time=0,      // زمان قرار گیری خط 
          const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
          const int       width=1,      // اندازه خط
          const bool      back=false,    // قرار کرفتن در پشت
          const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
          const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست 
          const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| خط افقی (Horizontal Line)                    |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Horizontal_Line(const long    chart_ID=0,// ای دی چارت
           const string     name="HLine",   // اسم خط
           const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
           double        price=0,      // قیمت قرار گیری خط
           const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
           const int       width=1,      // اندازه خط
           const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
           const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
           const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
           const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| خط ترند (Trend Line)                       |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Trend_Line(const long      chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string     name="TrendLine", // اسم خط
        const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
        datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
        double        price1=0,     // اولین نفطه قیمت
        datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
        double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
        const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
        const int       width=1,      // اندازه خط
        const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
        const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
        const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن خط
        const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
        const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| خط ترند با زاویه(Trend Line By Angle)              |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Trend_Line_By_Angle(const long      chart_ID=0,// ای دی چارت
             const string     name="TrendLine", // اسم خط
             const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
             datetime       time=0,      // اولین نقطه زمان
             double        price=0,      // اولین نفطه قیمت
             const double     angle=45.0,    // مقدار زاویه
             const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
             const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
             const int       width=1,      // اندازه خط
             const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
             const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
             const bool      ray_right=true,  // ادامه دار بودن خط
             const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
             const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  datetime time2=0;
  double  price2=0;
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| خط چرخه(Cycle Lines)                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Cycle_Lines(const long       chart_ID=0,// ای دی چارت
         const string     name="Cycles",   // اسم خط
         const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
         datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
         double        price1=0,     // اولین نفطه قیمت
         datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
         double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
         const color      clr=clrRed,    // رنگ خطها
         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطها
         const int       width=1,      // اندازه خطها
         const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
         const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
         const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
         const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| کانال(Equidistant Channel)                    |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool Equidistant_Channel(const long   chart_ID=0,// ای دی چارت
             const string     name="Channel",  // اسم کانال
             const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
             datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
             double        price1=0,     // اولین نفطه قیمت
             datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
             double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
             datetime       time3=0,      // سومین نقطه زمان
             double        price3=0,     // سومین نقطه قیمت
             const color      clr=clrRed,    // رنگ کانال
             const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل کنال
             const int       width=1,      // اندازه خط کانال
             const bool      fill=false,    // پر کردن کانال با رنگ
             const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
             const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
             const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن کانال
             const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
             const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| کانال استاندارد(Standard Deviation Channel)           |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Standard_Deviation_Channel(const long   chart_ID=0,// ای دی چارت
                const string     name="Channel",  // اسم کانال
                const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
                datetime       time1=0,      // اول نقطه کانال زمان
                datetime       time2=0,      // دومین نقطه کانال زمان
                const double     deviation=1.0,   // فاصله خطوط 
                const color      clr=clrRed,    // رنگ کانال
                const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطوط کانال
                const int       width=1,      // اندازه خط کانال
                const bool      fill=false,    // پر کردن کانال با رنگ
                const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
                const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
                const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن کانال
                const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
                const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| کانال رگرسیون(Linear Regression Channel)             |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Linear_Regression_Channel(const long  chart_ID=0,// ای دی چارت
                const string     name="Regression", // اسم کانال
                const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
                datetime       time1=0,      // اول نقطه کانال زمان
                datetime       time2=0,      // دومین نقطه کانال زمان
                const color      clr=clrRed,    // رنگ کانال
                const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطوط کانال
                const int       width=1,      // اندازه خط کانال
                const bool      fill=false,    // پر کردن کانال با رنگ
                const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
                const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
                const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن کانال
                const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
                const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| چنگال اندرو(Andrews’ Pitchfork)                  |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Andrews_Pitchfork(const long     chart_ID=0,// ای دی چارت
            const string     name="Pitchfork", // اسم چنگال
            const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
            datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
            double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
            datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
            double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
            datetime       time3=0,      // سومین نقطه زمان
            double        price3=0,     // سومین نقطه قیمت
            const color      clr=clrRed,    // رنگ
            const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
            const int       width=1,      // اندازه خط
            const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
            const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
            const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن 
            const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
            const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| خط گن(Gann Line)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Gann_Line(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string     name="GannLine",  // اسم خط
        const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
        datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
        double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
        datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
        const double     angle=1.0,     // زاویه
        const double     scale=1.0,     // مقیاس
        const color      clr=clrRed,    // رنگ خط
        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
        const int       width=1,      // اندازه خط
        const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
        const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
        const bool      ray_right=true,  // ادامه دار بودن
        const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
        const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| گن فان(Gann Fan)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Gann_Fan(const long        chart_ID=0,// ای دی چارت
       const string     name="GannFan",  // اسم گن
       const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
       datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
       double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
       datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
       const double     scale=1.0,     // مقیاس
       const bool      direction=true,  //جهت روند(درست= سعودی ، نادرست = نزولی)
       const color      clr=clrRed,    // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل
       const int       width=1,      // اندازه خطها
       const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
       const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
       const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
       const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNFAN,sub_window,time1,price1,time2,0))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| شبکه گن(Gann Grid)                        |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool Gann_Grid(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string     name="GannGrid",  // اسم گن
        const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
        datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
        double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
        datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
        const double     scale=1.0,     // مقیاس
        const bool      direction=true,  // جهت روند(درست= سعودی ، نادرست = نزولی)
        const color      clr=clrRed,    // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل
        const int       width=1,      // اندازه خطها
        const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
        const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
        const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
        const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فیبوناچی Retracement(Fibonacci Retracement)           |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool Fibonacci_Retracement(const long    chart_ID=0,// ای دی چارت
              const string     name="FiboLevels", // اسم
              const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
              datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
              double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
              datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
              double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
              const color      clr=clrRed,    // رنگ
              const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل
              const int       width=1,      // اندازه خطها
              const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
              const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
              const bool      ray_right=false,  // ادامه دار بودن
              const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
              const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBO,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)              |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Fibonacci_Time_Zones(const long    chart_ID=0,// ای دی چارت
             const string     name="FiboTimes", // اسم
             const int       sub_window=0,   // شماره پنجره  
             datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
             double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
             datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
             double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
             const color      clr=clrRed,    // رنگ
             const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
             const int       width=1,      // اندازه خطها
             const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
             const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
             const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
             const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {

  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فیبوناچی فن (Fibonacci Fan)                   |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool Fibonacci_Fan(const long      chart_ID=0,    // ای دی چارت
          const string     name="FiboFan",  // اسم
          const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
          datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
          double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
          datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
          double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
          const color      clr=clrRed,    // رنگ
          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
          const int       width=1,      // اندازه خطها
          const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
          const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
          const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
          const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOFAN,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|فیبوناچی آرنج (Fibonacci Arcs)                  |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Fibonacci_Arcs(const long      chart_ID=0,// ای دی چارت
          const string     name="FiboArc",   // اسم
          const int       sub_window=0,    // شماره پنجره 
          datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
          double        price1=0,      // اولین نقطه قمیت
          datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
          double        price2=0,      // دومین نقطه قیمت
          const double     scale=1.0,     // مقیاس
          const bool      full_ellipse=false, // شکل قوس (درست = کامل ، نادرست = نیم)
          const color      clr=clrRed,     // رنگ
          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
          const int       width=1,      // اندازه خطها
          const bool      back=false,     // قرار گرفتن در پشت
          const bool      selection=true,   // قابلیت حرکت
          const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
          const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|کانال فیبوناچی(Fibonacci Channe)                 |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Fibonacci_Channe(const long       chart_ID=0,// ای دی چارت
           const string     name="FiboChannel", // اسم
           const int       sub_window=0,    // شماره پنجره 
           datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
           double        price1=0,      // اولین نقطه قمیت
           datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
           double        price2=0,      // دومین نقطه قیمت
           datetime       time3=0,      // سومین نقطه زمان
           double        price3=0,      // سومین نقطه قیمت
           const color      clr=clrRed,     // رنگ
           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطها
           const int       width=1,      // اندازه خطها
           const bool      back=false,     // قرار گرفتن در پشت
           const bool      selection=true,   // قابلیت حرکت
           const bool      ray=false,     // ادامه خط
           const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
           const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOCHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|فیبوناچی گسترشی(Fibonacci Expansion)               |
//+------------------------------------------------------------------+  
bool OBJ_FIBOFibo_Expansion(const long        chart_ID=0,// ای دی چارت
          const string     name="FiboExpansion", // اسم
          const int       sub_window=0,     // شماره پنجره 
          datetime       time1=0,       // اولین نقطه زمان
          double        price1=0,       // اولین نقطه قمیت
          datetime       time2=0,       // دومین نقطه زمان
          double        price2=0,       // دومین نقطه قیمت
          datetime       time3=0,       // سومین نقطه زمان
          double        price3=0,       // سومین نقطه قیمت
          const color      clr=clrRed,      // رنگ
          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // استایل خطها
          const int       width=1,       // اندازه خطها
          const bool      back=false,      // قرار گرفتن در پشت
          const bool      selection=true,    // قابلیت حرکت
          const bool      ray_right=false,   // ادامه خط
          const bool      hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
          const long      z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| مستطیل(Rectangle)                        |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Rectangle(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string     name="Rectangle", // اسم
        const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
        datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
        double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
        datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
        double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
        const color      clr=clrRed,    // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطها
        const int       width=1,      // اندازه خطها
        const bool      fill=false,    // تو پر یا خالی بودن مستطیل
        const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
        const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
        const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
        const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| مثلث(Triangle)                          |
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool Triangle(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
       const string     name="Triangle",  // اسم
       const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
       datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
       double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
       datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
       double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
       datetime       time3=0,      // سومین نقطه زمان
       double        price3=0,     // سومین نقطه قیمت
       const color      clr=clrRed,    // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطها
       const int       width=1,      // اندازه خطها
       const bool      fill=false,    // تو پر یا خالی بودن مثلث
       const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
       const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
       const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
       const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| بیضی(Ellipse)                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Ellipse(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
       const string     name="Ellipse",  // اسم
       const int       sub_window=0,   // شماره پنجره 
       datetime       time1=0,      // اولین نقطه زمان
       double        price1=0,     // اولین نقطه قمیت
       datetime       time2=0,      // دومین نقطه زمان
       double        price2=0,     // دومین نقطه قیمت
       double        ellipse_scale=0,  // نسبت مقیاس بیضی
       const color      clr=clrRed,    // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خطها
       const int       width=1,      // اندازه خطها
       const bool      fill=false,    // تو پر یا خالی بودن بیضی
       const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
       const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
       const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
       const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,ellipse_scale);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIPSE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
    {
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,ellipse_scale);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|شست بالا(Thumbs Up)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Thumb_Up(const long            chart_ID=0,// ای دی چارت
       const string      name="ThumbUp",    // اسم
       const int        sub_window=0,     // شماره پنجره 
       datetime        time=0,        // نقطه زمان
       double         price=0,       // نقطه قمیت
       const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
       const color       clr=clrRed,      // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
       const int        width=3,       // اندازه
       const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
       const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
       const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
       const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_UP,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| شست پایین(Thumbs Down)                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Thumb_Down(const long            chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string      name="ThumbDown",   // اسم
        const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
        datetime        time=0,        // نقطه زمان
        double         price=0,       // نقطه قمیت
        const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
        const color       clr=clrRed,      // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
        const int        width=3,       // اندازه
        const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
        const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
        const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
        const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فلش بالا(Arrow Up)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Arrow_Up(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
       const string      name="ArrowUp",    // اسم
       const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
       datetime        time=0,        // نقطه زمان
       double         price=0,       // نقطه قمیت
       const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
       const color       clr=clrRed,      // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
       const int        width=3,       // اندازه
       const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
       const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
       const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
       const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_UP,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فلش پایین(Array Down)                      |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Arrow_Down(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string      name="ArrowDown",   // اسم
        const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
        datetime        time=0,        // نقطه زمان
        double         price=0,       // نقطه قمیت
        const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
        const color       clr=clrRed,      // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
        const int        width=3,       // اندازه
        const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
        const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
        const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
        const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_DOWN,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| نشان ایست(Stop Sign)                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Stop_Sign(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string      name="ArrowStop",   // اسم
        const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
        datetime        time=0,        // نقطه زمان
        double         price=0,       // نقطه قمیت
        const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
        const color       clr=clrRed,      // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
        const int        width=3,       // اندازه
        const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
        const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
        const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
        const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_STOP,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| نشان تیک(Check Sign)                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Check_Sign(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
        const string      name="ArrowCheck",  // اسم
        const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
        datetime        time=0,        // نقطه زمان
        double         price=0,       // نقطه قمیت
        const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نفطه اتکا
        const color       clr=clrRed,      // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط
        const int        width=3,       // اندازه
        const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
        const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
        const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
        const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| برچسب چپ قیمت(Left Price Label)                 |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Left_Price_Label(const long      chart_ID=0,//ای دی چارت
           const string     name="LeftPrice", // اسم
           const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
           datetime       time=0,      // نقطه زمان
           double        price=0,      // نقطه قمیت
           const color      clr=clrRed,    // رنگ
           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
           const int       width=1,      // اندازه
           const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
           const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
           const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
           const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| برچسب قیمت راست(Right Price Label)                |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Right_Price_Label(const long        chart_ID=0,//ای دی چارت
            const string     name="RightPrice", // اسم
            const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
            datetime       time=0,      // نقطه زمان
            double        price=0,      // نقطه قمیت
            const color      clr=clrRed,    // رنگ
            const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل خط
            const int       width=1,      // اندازه
            const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
            const bool      selection=true,  // قابلیت حرکت
            const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
            const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| نشانه خرید(Buy Sign)                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy_Sign(const long         chart_ID=0,//ای دی چارت
       const string     name="ArrowBuy",  // اسم
       const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
       datetime       time=0,      // نقطه زمان
       double        price=0,      // نقطه قمیت
       const color      clr=C'3,95,172',  // رنگ
       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل (وقتی برجسته شود)
       const int       width=1,      // سایز (وقتی برجسته شود)
       const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
       const bool      selection=false,  // قابلیت حرکت
       const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
       const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| نشانه فروش(Sell Sign)                      |
//+------------------------------------------------------------------+ 

bool Sell_Sign(const long         chart_ID=0,//ای دی چارت
        const string     name="ArrowSell", // اسم
        const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
        datetime       time=0,      // نقطه زمان
        double        price=0,      // نقطه قمیت
        const color      clr=C'3,95,172',  // رنگ
        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل (وقتی برجسته شود)
        const int       width=1,      // سایز (وقتی برجسته شود)
        const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
        const bool      selection=false,  // قابلیت حرکت
        const bool      hidden=true,    // مخفی شدن از لیست
        const long      z_order=0)     // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| فلش(Arrow)                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Arrow(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
      const string      name="Arrow",     // اسم
      const int        sub_window=0,     // شماره پنجره
      datetime        time=0,        // نقطه زمان
      double         price=0,       // نقطه قمیت
      const uchar       arrow_code=252,    // کد ابجیکت
      const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // نقطه اتکا
      const color       clr=clrRed,      // رنگ
      const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,  // استایل خط کادر
      const int        width=3,       // سایز
      const bool       back=false,      // قرار گرفتن در پشت
      const bool       selection=true,    // قابلیت حرکت
      const bool       hidden=true,     // مخفی شدن از لیست
      const long       z_order=0)      // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ARROWCODE,arrow_code);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| متن(Text)                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Text(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
     const string      name="Text",       // اسم
     const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
     datetime        time=0,          // نقطه زمان
     double         price=0,         // نقطه قمیت
     const string      text="Text",       // متن 
     const string      font="Arial",       // فونت
     const int        font_size=10,       // اندازه فونت
     const color       clr=clrRed,        // رنگ
     const double      angle=0.0,        // زاویه نوشته
     const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // نقطه اتکا
     const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
     const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
     const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
     const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| اتیکت(Label)                           |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Label(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
      const string      name="Label",       // اسم
      const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
      const int        x=0,           // X فاصله محور
      const int        y=0,           // Y فاصله محور
      const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
      const string      text="Label",       // متن
      const string      font="Arial",       // فونت
      const int        font_size=10,       // اندازه فونت
      const color       clr=clrRed,        // رنگ
      const double      angle=0.0,        // زاویه نوشته
      const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // نقطه اتکا نوشته
      const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
      const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
      const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
      const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
     ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
برای انتخاب گوشه یکی از این چهار نوع میتواند انتهاب شود 
CORNER_LEFT_UPPER       سمت چپ بالا
CORNER_LEFT_LOWER       سمت چپ پایین
CORNER_RIGHT_LOWER      سمت راست پایین
CORNER_RIGHT_UPPER      سمت راست بالابرای نقاط اتکا میتوانید یکی از موارد زیر انتخاب شود

ANCHOR_LEFT_UPPER     چپ بالا
ANCHOR_LEFT        چپ
ANCHOR_LEFT_LOWER     چپ پایین
ANCHOR_LOWER        پایین
ANCHOR_RIGHT_LOWER     راست پایین
ANCHOR_RIGHT        راست
ANCHOR_RIGHT_UPPER     راست بالا
ANCHOR_UPPER        بالا
ANCHOR_CENTER       مرکز
*/

//+------------------------------------------------------------------+
//| دکمه(Button)                           |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Button(const long          chart_ID=0,// ای دی چارت
      const string      name="Button",      // اسم
      const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
      const int        x=0,           // X فاصله محور
      const int        y=0,           // Y فاصله محور
      const int        width=50,         // عرض دکمه
      const int        height=18,        // ارتفاع دکمه
      const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
      const string      text="Button",      // نوشته درون دکمه
      const string      font="Arial",       // فونت
      const int        font_size=10,       // سایز فونت
      const color       clr=clrBlack,       // رنگ نوشته
      const color       back_clr=C'236,233,216', // رنگ دکمه
      const color       border_clr=clrNONE,    // رنگ کادر دکمه
      const bool       state=false,       // حالت دکمه ،کلیک شده / کلیک نشده
      const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
      const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
      const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
      const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
برای انتخاب گوشه یکی از این چهار نوع میتواند انتهاب شود 
CORNER_LEFT_UPPER       سمت چپ بالا
CORNER_LEFT_LOWER       سمت چپ پایین
CORNER_RIGHT_LOWER      سمت راست پایین
CORNER_RIGHT_UPPER      سمت راست بالا
*/

//+------------------------------------------------------------------+
//| تصویر(Bitmap)                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Bitmap(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
      const string     name="Bitmap",   // اسم
      const int       sub_window=0,   // شماره پنجره
      datetime       time=0,      // نقطه زمان
      double        price=0,      // نقطه قیمت
      const string     file="",      // ادرس عکس
      const int       width=10,     // عرض 
      const int       height=10,     // ارتفاع 
      const int       x_offset=0,    // X فاصله از محوره 
      const int       y_offset=0,    // Y فاصله از محوره
      const color      clr=clrRed,    // رنگ کادر (زمان کلیک)
      const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // استایل کادر(زمان کلیک)
      const int       point_width=1,   // اندازه نقطه حرکت
      const bool      back=false,    // قرار گرفتن در پشت
      const bool      selection=false,  // قابلیت حرکت
      const bool      hidden=false,// مخفی شدن از لیست
      const long      z_order=0) // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))
    {
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
ادرس عکس به صورت زیر نوشته میشود
عکس حتما باید با بسوند بی ام پی باشد
\\Images\\images.bmp
*/

//+------------------------------------------------------------------+
//| تصویر از نوع تیکت(Bitmap Label)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Bitmap_Label(const long       chart_ID=0,// ای دی چارت
         const string      name="BmpLabel",     // اسم
         const int        sub_window=0,       // شماره پنجره
         const int        x=0,           // X مختصات 
         const int        y=0,           // Y مختصات
         const string      file_on="",        // عکس زمان روشن
         const string      file_off="",       // عکس زمان خواموش
         const int        width=0,         // عرض
         const int        height=0,         // ارتفاع
         const int        x_offset=10,       // X فاصله از محوره 
         const int        y_offset=10,       // Y فاصله از محوره
         const bool       state=false,       // کلیک شده / کلیک نشده
         const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
         const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // نقطه اتکا 
         const color       clr=clrRed,        // رنگ کادر (زمان کلیک)
         const ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,    // استایل کادر(زمان کلیک)
         const int        point_width=1,      // اندازه نقطه حرکت
         const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
         const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
         const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
         const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))
    {
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
/*


ادرس عکس به صورت زیر نوشته میشود
عکس حتما باید با بسوند بی ام پی باشد
\\Images\\images.bmpبرای انتخاب گوشه یکی از این چهار نوع میتواند انتخاب شود 
CORNER_LEFT_UPPER       سمت چپ بالا
CORNER_LEFT_LOWER       سمت چپ پایین
CORNER_RIGHT_LOWER      سمت راست پایین
CORNER_RIGHT_UPPER      سمت راست بالا

برای نقاط اتکا میتوانید یکی از موارد زیر انتخاب شود

ANCHOR_LEFT_UPPER     چپ بالا
ANCHOR_LEFT        چپ
ANCHOR_LEFT_LOWER     چپ پایین
ANCHOR_LOWER        پایین
ANCHOR_RIGHT_LOWER     راست پایین
ANCHOR_RIGHT        راست
ANCHOR_RIGHT_UPPER     راست بالا
ANCHOR_UPPER        بالا
ANCHOR_CENTER       مرکز
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| کادر نوشته(Edit)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Edit(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
     const string      name="Edit",       // اسم
     const int       sub_window=0,       // شماره پنجره
     const int       x=0,           // X مختصات 
     const int       y=0,           // Y مختصات
     const int       width=50,         // عرض
     const int       height=18,        // ارتفاع
     const string      text="Text",       // متن
     const string      font="Arial",       // فونت
     const int       font_size=10,       // اندازه فونت
     const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER,    // نوع تراز
     const bool       read_only=false,     // فقط قابل خواندن
     const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
     const color      clr=clrBlack,       // رنگ نوشته
     const color      back_clr=clrWhite,    // رنگ پشن نوشته
     const color      border_clr=clrNONE,    // رنگ کادر
     const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
     const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
     const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
     const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| رویداد(Event)                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Event(const long         chart_ID=0,// ای دی چارت
      const string     name="Event",  // اسم
      const int       sub_window=0,  // شماره پنجره
      const string     text="Text",   // متن
      datetime       time=0,     // نقطه زمان
      const color      clr=clrRed,   // رنگ
      const int       width=1,     // اندازه(زمان انتخاب)
      const bool      back=false,   // قرار گرفتن در پشت
      const bool      selection=false, // قابلیت حرکت
      const bool      hidden=true,   // مخفی شدن از لیست
      const long      z_order=0)    // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
    {
     ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| مستطیل گرافیکی(Rectangle label)                 |
//+------------------------------------------------------------------+

bool Rectangle_label(const long       chart_ID=0,        // ای دی چارت
           const string      name="RectLabel",     // اسم
           const int       sub_window=0,       // شماره پنجره
           const int       x=0,           // X مختصات 
           const int       y=0,           // Y مختصات
           const int       width=50,         // عرض
           const int       height=18,        // ارتفاع
           const color      back_clr=C'236,233,216', // رنگ پس زمینه
           const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN,   // نوع خط کادر
           const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // انتخاب گوشه چارت
           const color      clr=clrRed,        // رنگ کادر
           const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,    // استایل کادر
           const int       line_width=1,       // اندازه کادر
           const bool       back=false,        // قرار گرفتن در پشت
           const bool       selection=false,     // قابلیت حرکت
           const bool       hidden=true,       // مخفی شدن از لیست
           const long       z_order=0)        // اولویت برای کلیک ماوس
 {
  ResetLastError();
  if(ObjectFind(name)==sub_window) // در صورت وجود داشتن ابجیکت
   {
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
   ChartRedraw();
   return(true);
    }else{
   if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))
    {
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
     ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
     ChartRedraw();
     return(true);
    }
   else
    {
     Print(__FUNCTION__,
        ": failed to create => ",name," object! Error code = ",GetLastError());
     return(false);
    }
   }

 }
//+------------------------------------------------------------------+

در سایت تریدر اف ایکس که یک مرجع تخصصی فارکس در ایران می باشد، با مراجعه به این سایت می توانید با ثبت نام در بروکر های مثل بروکر آلپاری، بروکر لایت فایننس، بروکر ارانته و بروکر stp trading ثبت نام کنید، و آموزش ها را در حساب های مجازی پیاده سازی کنید.

لینک کوتاه مقاله

https://traderfx.ir/?p=8699

مدرس دوره

استاد مهربان

سطح دوره​

فوق پیشرفته

تعداد جلسات​

73 ویدیو

هزینه دوره​

کاملا رایگان

Question mark

هر گونه سوال، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با دوره رایگان آموزش اکسپرت دارید در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید تا بتوانیم بهترین آموزش ها را برای شما علاقمندان به آموزش ربات نویسی تهیه کنیم.